Taisyklės

UAB „VAILIT“ INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS WWW.VRPARDUOTUVE.LT PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

 1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.vrparduotuve.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Internetinė parduotuvė – www.vrparduotuve.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.

1.3. Pardavėjas – UAB „VAILIT“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 302899225, adresas Gulbinų g. 5, Giedručiai, Šakių raj., internetinis adresas www.vrparduotuve.lt, elektroninio pašto adresas info@v-rshop.com.

1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.3. punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.

1.5. Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

 

 1. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.2. Pirkėjas, prekes Internetinėje parduotuvėje galite įsigyti tik sutikęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, Pirkėjas įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Pardavėjas turi teisę keisti Pirkimo pardavimo taisykles. Jei Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Pirkimo pardavimo taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti Internetinėje parduotuvėje.

2.3. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę prisiregistravę bei neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos klientai, kurie yra:    

2.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų;

2.3.3. juridiniai asmenys;

2.3.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.4. Pirkimo pardavimo taisyklių 2.3.2. punkte nurodyti nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.

2.5. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

 

 1. PIRKĖJO TEISĖS

 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas fizinis asmuo turi teisę atsisakyti Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

3.3. Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams.

3.4. Pirkėjas turi teisę grąžinti ir (ar) pakeisti nekokybiškas ir (ar) netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis ir kitomis Pirkimo pardavimo taisyklėse ir (ar) teisės aktuose numatytomis teisėmis.

 

 1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną informuoti apie tai Pardavėją.

4.3. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti savo registracijos duomenis ir (ar) Pirkėjo sąskaitos informacijos formoje pasikeitusius duomenis.

4.4. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui.

4.5. Gavęs prekę, Pirkėjas privalo patikrinti ar įsigyta prekė yra kokybiška ir informuoti Pardavėją apie rastus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu.

4.6. Pirkėjas privalo apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, ši nuostata netaikoma tik tuo atveju jei prekė grąžinama dėl kokybės trūkumų.

4.7. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų, nenaudoti Internetinės parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Internetinės parduotuvės tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Internetine parduotuve.

 

 1. PARDAVĖJO TEISĖS

 

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, keisti Internetinę parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Internetinės parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių. Apie laikiną ar nuolatinį Internetinės parduotuvės veiklos sustabdymą Pardavėjas informuoja pranešimu Internetinės parduotuvės puslapyje ir (ar) pranešimais Pirkėjų registracijos paskyrose.

5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Pirkimo pardavimo taisyklių 8.4.1. ir 8.4.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas arba kai Pardavėjui per 2 (dvi) darbo dienas nepavyksta susisiekti su Pirkėju.

5.5. Jei Pirkėjas Internetinės parduotuvėje pateikia užsakymus ir daugiau nei 2 (du) kartus iš eilės jų neapmoka šiose taisyklėse numatytais apmokėjimo būdais Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.6. Pardavėjas turi teisę Pakeisti Pirkimo pardavimo taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir (ar) bet kokias kitas su Internetine parduotuve susijusias instrukcijas.

 

 1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo pardavimo taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

 

 1. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

7.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje internetiniu adresu www.vrparduotuve.lt, arba neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje pagal Internetinėje parduotuvėje pateiktas taisykles.

7.2. Pirkimo pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai įvykdomos visos šios sąlygos: (a) Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį, sekdamas Pardavėjo nurodytas instrukcijas, (b) Pirkėjas nurodo informaciją apie prekių pristatymą, (c) Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą, atlieka apmokėjimą, ir Pardavėjas gauna tokį mokėjimą ir (d) Pardavėjas pranešimu patvirtina, kad Pirkėjo užsakymas suformuotas bei paruoštas ir (ar) perduotas išsiuntimui ar atsiėmimui.

7.3. Sutartis laikoma sudaryta tik dėl Pirkėjo užsakyme nurodytų prekių, kurių pardavimą Pardavėjas patvirtino. Pardavėjas neprivalo Pirkėjui tiekti užsakyme nenurodytų prekių. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta kai prekės perduodamos Pirkėjui Pirkimo pardavimo taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4. Pardavėjas, net ir gavęs išankstinį apmokėjimą už Prekę, gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei jis neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas neatitinka reikalavimų prekei įsigyti, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir (ar) dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui.

7.5. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją.

 

 1. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.

8.2. Po to kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, Internetinėje parduotuvėje nurodyta Prekės kaina gali būti keičiama tik kai ji pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinama visa jo sumokėta suma.

8.3. Kai užsakymas yra anuliuojamas iki Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami.

8.4. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:

8.4.1. sumokėdamas bankiniu pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, mokant už prekes šiuo būdu, mokėjimo paskirties laukelyje būtina nurodyti užsakymo numerį. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą. Atsakomybė už pinigų pervedimo ir duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;

8.4.2. sumokėdamas už prekę per elektroninio atsiskaitymo sistemą “Paysera” ir jos siūlomus mokėjimo būdus. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka “Paysera”, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninio atsiskaitymo sistemoje.

 

 1. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS IR DOVANŲ KUPONAI

 

9.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų atlikimo sudarytoms Pirkimo pardavimo sutartims. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje.

9.3. Nuolaidos kodai su konkrečia pinigų suma taikomi ne daugiau kaip pusei prekės vertės.

9.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

 

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS

 

10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo užsakymo paraiškoje nurodyti:

10.1.1. prekių pristatymo vietą ir laiką, kai Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatomos per kurjerių tarnybą;

10.1.2. pasirinktą pašto paslaugų teikėjo skyrių arba terminalą, į kurį Pirkėjo pageidavimu bus pristatyta prekė. Siunčiant prekes šiuo būdu, būtina laikytis šių siuntų savitarnos terminalų nurodomų reikalavimų (pavyzdžiui, maksimalaus svorio ar matmenų);

10.1.3. pageidavimą prekes atsiimti Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte adresu: Kęstučio g. 66, Kaunas.

10.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

10.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 60 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

10.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

10.5. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista) arba pristatyta prekė yra netinkamos komplektacijos, kiekio ar asortimento, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente arba elektroniniame kurjerio siuntų skeneryje bei, dalyvaujant Pardavėjui, kurjeriui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pasirašius be pastabų laikoma, jog perduota siunta yra be defektų ir jokios pretenzijos dėl kurjerio paslaugų ar prekės defektų nepriimamos.

10.6. Pardavėjas turi teisę taikyti specialias prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčio nuolaidas, Pirkėjams, atitinkantiems Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje nustatytas sąlygas.

10.7. Didelių gabaritų arba svorio siuntoms gali būti taikomas papildomas pristatymo mokestis, kuris iš anksto nenurodytas Internetinėje parduotuvėje. Tokiu atveju Pardavėjas privalo nedelsiant informuoti Pirkėją apie papildomas pristatymo išlaidas ir tik Pirkėjui sutikus užsakymas pradedamas vykdyti.

 

 

 1. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

 

11.1 Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.vrparduotuve.lt.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ar kito prietaiso, kuriame jis peržiūri prekes ypatybių.

11.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančių prekių nuotraukos gali minimaliai skirtis nuo realaus prekių dydžio, formos ar spalvos.

11.4. Pardavėjas arba gamintojas gali suteikti papildomą prekės kokybės garantiją, kurios davėjas, konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme ar tokią prekės garantiją patvirtinančiame dokumente. Papildomos garantijos suteikimas nekeičia įstatyminės prekių garantijos sąlygų ir galiojimo.

11.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas arba gamintojas prekėms papildomos prekių kokybės garantijos nesuteikia, Pirkėjo - vartotojo įsigytai prekei yra taikoma teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija ir jos galiojimo terminai.

11.6. Garantiniam laikotarpiui pasibaigus, garantiniam remontui prekės nėra priimamos. Iškilus nesklandumams dėl prekių kokybės, Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją, kuris nukreips į atitinkamą garantinio aptarnavimo centrą arba į įgaliotuosius prekių aptarnavimo centrus, priklausomai nuo prekės gamintojo.

11.7. Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11.8. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi gaminio priedams, aksesuarams, dalims, bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas: garso, vaizdo galvutėms, juostoms, kompaktiniams diskams, nuotolinio valdymo pultams, laidams, dėklams, antenoms ir pan., rankenoms, kompiuterių programinei įrangai ir pan.

11.9. Garantiniai įsipareigojimai negalioja, jeigu:
• gaminys naudojamas ne pagal paskirtį (komerciniais, gamybiniais tikslais arba nesilaikant naudojimosi instrukcijoje nurodytų reikalavimų);
• dėl nelaimingų atsitikimų, įvykusių prekę transportuojant ir pakraunant arba iškraunant, jeigu prekei padaroma žala;
• buvo atliktas bet koks savarankiškas remontas, pažeistos plombos, yra požymių, kad gaminį bandyta ardyti, jeigu prekė perdaryta arba taisyta ne UAB „VAILIT“ ar gamintojo įgaliotame serviso centre ir pan.;
• yra mechaninių korpuso ar kitų dalių pažeidimų ar gedimą sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, vabzdžiai, dulkės, purvas;
• gaminys buvo neteisingai prijungtas prie maitinimo šaltinio ar sugedo dėl pernelyg aukštos maitinimo įtampos impulsų, atliekant elektros montavimo darbus pastotėse, paskirstymo įrenginiuose ir pan.;
• gaminys pažeistas perkūnijos, gaisro, vandens, ar kitų stichijų, agresyvių medžiagų, skysčių ir pan.;
• prekėms, kurių serijos numeris neįskaitomas, pakeistas, panaikintas arba perkeltas, arba prekės serijos numeris nesutampa su nurodytu sąskaitoje;
• gedimai, kurie atsirado naudojant nestandartines medžiagas ar atsargines dalis;
• jei garantiniame talone pateikta informacija yra netiksliai užpildyta arba jo s turinys sunkiai įskaitomas, taisytas arba pakeistas;

11.10. Garantijos terminas - 24mėn.
6 mėn. garantija taikoma: maitinimo elementams, baterijoms, akumuliatoriams.

 

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

 

12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklių aktualia redakcija.

12.2. Pirkėjui siunčiant prekes atgal Pardavėjui Pirkimo pardavimo taisyklių 12.1 punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:

12.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

12.2.2. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

12.2.3. grąžinama prekė turi būti švari, saugiai supakuota;

12.2.4. grąžinamos prekės garantijos terminas neturi būti pasibaigęs;

12.2.5. Pirkėjas, Pirkimo pardavimo taisyklių 12.1 punkte nurodytais atvejais norėdamas grąžinti prekę, turi užpildyti Pardavėjo nustatytos formos prekių grąžinimo dokumentą, kuris Pirkėjo prašymu atsiunčiamas Pirkėjui elektroniniu paštu. Grąžinimo dokumente privalo būti nurodytas vienas pasirinktas pageidavims iš galimų: nemokamai pašalinti prekės trūkumus, nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai prekės trūkumams sumažinti prekės kainą, vienašališkai nutraukti sutartį ir sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą. Prekių grąžinimo dokumentas pateikiamas kartu su grąžinama preke arba atsiunčiamas į Internetinės Parduotuvės el. paštą: info@v-rshop.com.

12.2.6. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą (PVM sąskaitą - faktūrą), garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

12.3. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti apmoka Pardavėjas, tuo atveju, jeigu grąžinimui ar pakeitimui siųstose prekėse nustatyta trūkumų. Prekėse nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Pardavėjui pristačius netikslaus dydžio, spalvos arba modelio prekę, pakartotinis pristatymas yra nemokamas. Dėl pakartotinio prekių pristatymo ar atsiėmimo Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria elektroniniu paštu arba telefonu.

12.4. Pirkėjas, norėdamas grąžinamas prekes pakeisti kitomis prekėmis grąžinimo dokumente turi nurodyti norimas prekes bei priežastis, dėl kurių šios prekės yra grąžinamos. Jeigu pakeistos prekės vertė yra didesnė nei grąžintos prekės vertė, Pirkėjas sumoka kainos skirtumą vienu iš Pirkimo pardavimo taisyklių 8 skyriuje nurodytų būdų. Jeigu pakeistos prekės vertė yra mažesnė nei grąžintos prekės vertė, Pardavėjas grąžina Pirkėjui kainų skirtumą.

12.5. Kilus ginčui dėl grąžinamos prekės išvaizdos pasikeitimų ar prekės sugadinimo, Pardavėjas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir pateikti prekę ekspertizei. Ekspertizės išlaidas padengia kaltoji šalis.

12.6. Pirkėjas - fizinis asmuo (vartotojas) turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties galima tik, jei prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis. Atsisakęs sutarties, Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui savybėms ir veikimui nustatyti.

12.7. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka, įsigijus šias prekes: parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus; fotografijos ir kinematografijos prekes; spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius; audinius; kiliminę grindų dangą, išskyrus kilimus ir kilimėlius; megztus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius; kūdikių drabužėlius; pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius; siūtus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius; liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius dirbinius; perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus ir jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją; mašinas ir mechaninius įrenginius; elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus; antžeminio transporto priemones; optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus; laikrodžius; muzikos instrumentus; baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus; žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis; meno kūrinius, kolekcionavimo objektus ir antikvarinius daiktus.

12.8. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį; sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms; sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Pirkėjui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

12.9. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, patvirtina, jog supranta, kad 12.10. punkte nurodytoms prekių kategorijoms priklauso ir supakuotos elektroninės knygos, garso ir vaizdo kūriniai, fonogramos bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinės programos ir kitos panašaus pobūdžio prekės, kurios buvo išpakuotos, t. y. Pardavėjas nesuteikia Pirkėjui teisės nenurodant pagrindo atsisakyti sutarties, sudarytos dėl šių prekių.

12.11. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) dienų: kai sudaroma Pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

12.12. Pirkėjas praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą, pateikdamas prašymą dėl sutarties atsisakymo, arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

12.13. Prekės turi būti grąžinamos ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos.

12.14. Pareiga įrodyti, kad laikėsi reikalavimų dėl nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

12.15. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

12.16. Pinigai už prekę grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai grąžinama prekė buvo pristatyta Pardavėjui. Pinigai Pirkėjui grąžinami bankiniu pavedimu, nepaisant to kaip jis apmokėjo už prekę.

12.17. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina (grąžindamas nekokybišką prekę) tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam grąžinamos proporcingai užsakytų ir grąžintų prekių kiekiui. Jei įsigyjant kelias prekes, konkrečiai prekei yra priskirta konkreti prekių pristatymo kaina, Pirkėjui, grąžinant tokią prekę, jam grąžinama konkreti prekės pristatymo kaina.

12.18. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių pristatymo ir (ar) grąžinimo būdas. Tokiu atveju Pirkėjui grąžinama įprastinės prekės pristatymo ar grąžinimo išlaidos.

12.19. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Pirkėjas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti raštu kitai sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą. Atskiras Pirkėjo pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su tuo pačiu Pardavėju, kuriam buvo pranešta apie sutarties atsisakymą pagal Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnį.

12.20. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos sutarties, jeigu už prekę visiškai ar iš dalies buvo sumokėta pagal lizingo sutartį, tai ir lizingo sutartis nutraukiama be jokių papildomų įsipareigojimų Pirkėjui.

 

 1. ATSAKOMYBĖ

 

13.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetinės parduotuvės sistema.

13.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors tokia galimybė Pirkėjui buvo suteikta.

13.5. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

13.6. Pirkimo pardavimo sutarties neįvykdymo ar netinkamo sutarties vykdymo atveju kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, t.y. jos patirtas išlaidas dėl kaltosios šalies veiksmų.

 

 1. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

14.1. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos (klientų užsakymų vykdymo ir garantinio aptarnavimo) ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

14.2. Pardavėjas gauna bei tvarko elektroninės prekybos tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, prekės, kaina, kiekis, žyma apie užsakymo vykdymo eigą, mokėjimo būdas išsimokėtinai, žyma apie (ne)suteiktą teisę pirkti išsimokėtinai, slaptažodis, IP adresas, nuolaidos kodas).

14.3. Pardavėjas Pirkėjo sutikimu arba Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje numatytu atveju gauna bei tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, taip pat kitus Pirkėjo iniciatyva pateiktus duomenis (elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių kategorija, duomenys patvirtinantys teisę dalyvauti reklaminėse akcijose, reklaminių akcijų sąlygų išpildymą patvirtinantys dokumentai (pvz., pirkimo kvito data ir numeris), IP adresas).

14.4. Pardavėjas gauna Pirkimo pardavimo taisyklių 14.2 ir 14.3 punktuose nurodytus asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo (jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus Pirkimo pardavimo sutartį). Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.

14.5. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

14.5.1. Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;

14.5.2. Pirkėjas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu, elektroniniu paštu, kuriuo registravosi internetinėje parduotuvėje, nurodydamas savo vardą ir pavardę;

14.5.3. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų;

14.6. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba asmeniškai Pardavėjo veiklos vietoje.

14.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.

14.8. Asmens duomenis šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 (devyniasdešimt šešios) valandos.

15.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus yra informuojama Internetinėje parduotuvėje. Pirkimo pardavimo taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Internetinėje parduotuvėje. Pirkėjas perkantis prekes Internetinėje parduotuvėje sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis.

15.3. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis.

15.4. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Pardavėjo buveinės vietą (išskyrus atvejus kai įstatymai nustato kitaip), vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

15.5. Pirkėjas prašymą ir (ar) skundą dėl Pardavėjo veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Pardavėjui ir nurodyti savo reikalavimus. Užpildytą prašymą ir (ar) skundą Pirkėjas turi siųsti į Internetinės Parduotuvės el. paštą: info@v-rshop.com Nesutikdamas su Pardavėjo atsakymu, klientas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.