Privatumo politika

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „VAILIT” internetinės parduotuvės www.vrparduotuve.lt pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3. Internetinėje parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.vrparduotuve.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4. www.vrparduotuve.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

  1.4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

  1.4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

  1.4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

   1.4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi elektronine parduotuve taisyklių;

   1.4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

   1.4.3.3. www.vrparduotuve.lt yra įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

   1.4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia  www.vrparduotuve.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

1.5. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

1.6. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

 1.7. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

 1.8. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

 1.9. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 1.10 Naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis gali:

1.10.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.10.2. nepilnamečiai asmenys turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.;

   1.10.3. juridiniai asmenys;

   1.10.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

  1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita internetinės parduotuvės registracijos formai užpildyti reikalinga informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

  2.1.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

  2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

  2.1.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

  2.1.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

  2.1.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.2. Registracijos internetinėje parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

2.3. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis www.vrparduotuve.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.4. www.vrparduotuve.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

  1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. www.vrparduotuve.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

  3.1.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

  3.1.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

  1. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

  1. Slapukai (cookies)

5.1. Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

•TawkConnectionTime: Trečiosios šalies slapukas, kuris prisimena vartotoją, kad būtų galima sujungti tiesioginius pokalbius ir pasiūlyti geresnes paslaugas.
• __cfduid CloudFlare: Slapukas, kuris identifikuoja patikimą interneto srautą.
• _landing_page: Slapukas, skirtas analizuoti nukreipimo puslapius.
• _orig_referrer: Slapukas, skirtas pirkinių krepšelio funkciniam veikimui užtikrinti.
• _s: Analitinis slapukas.
• _shopify_fs: Analitinis slapukas.
• _shopify_s: Analitinis slapukas.
• _shopify_sa_p: Analitinis slapukas.
• _shopify_sa_t: Analitinis slapukas.
• _shopify_y: Analitinis slapukas.
• _y: Analitinis slapukas.
• cart_sig: Analitinis slapukas.
• secure_customer_sig: Slapukas, skirtas vartotojo prisijungimo funkciniam veikimui.
• storefront_digest: Slapukas, skirtas vartotojo prisijungimo funkciniam veikimui.
Daugiau informacijos apie Internetinėje svetainėje naudojamus slapukus rasite čia: https://www.shopify.com/legal/cookies.
 
    6. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

6.1. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę:

  6.1.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

  6.1.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

6.2. www.vrparduotuve.lt, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą.

    7. Privatumo politikos keitimas

7.1. www.vrparduotuve.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinės parduotuvės puslapyje.

7.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi internetinės parduotuvės sistemoje.

7.3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@v-rshop.com arba paštu Kęstučio g. 66, 44304 Kaunas) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis.

7.4. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.